قطعات جدید

Original BMW clutch

Original BMW clutch

این کلاج اورجینال می تواند تا دمای 150 درجه سانتیگراد مقاومت کند
Original BMW brakes

Original BMW brakes

این قطعه اورجینال در شرایط مختلف شبیه سازی شده آزمایش و تست شده است.