فرم پرسشنامه باشگاه متخصصان پرشیاخودرو

اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
جنسیت
نام پدر
محل صدور شناسنامه
ملیت
مذهب
کد ملی
وضعیت جسمانی
نوع معلولیت و بیماری
وضعیت تأهل
تعداد فرزندان
وضعیت نظام وظیفه
نوع معافیت
محکومیت کیفری یا حقوقی
توضیحات
اطلاعات ایثارگری
کدپستی
تلفن منزل
تلفن همراه
پست الکترونیکی
آدرس