شركت پرشياخودرو فروش و خدمات پس از فروش محصولات BMW فرم تقاضاي اخذ نمايندگي مجاز شماره سند: FR‐DN‐02/01           

1- اينجانب آگاه مي باشم كه اعطاء مجوز نمايندگي انحصاري نمي باشد و شركت مي تواند به اشخاص ديگر نيز بنا به صلاحديد مجوز احداث نمايندگي اعطاء نمايد.

2-تكميل فرم تقاضا به منزله قبول يا رد درخواست نمي باشد و هيچگونه حقي براي اينجانب ايجاد نمي نمايد.

3-در صورت موافقت با تقاضا و در صورت عدم انجام مراحل كامل استانداردسازي، كليه هزينه ها و ضرر و زيان وارد شده به شركت به عهده اينجانب مي باشد.