فراخوان فنی خودرو BMW-MINI

اطلاعیه های فنی، کمپینهای تعمیراتی و فراخوانها

فراخوان فنی خودرو BMW-MINI

اطلاعیه های فنی، کمپینهای تعمیراتی و فراخوانها

.....

فراخوان فنی خودرو BMW-MINI

اطلاعیه های فنی مربوط به BMW/MINI (شامل PuMA ، اطلاعیه های فنی، کمپینهای تعمیراتی و فراخوانها)


    1. اطلاعیه فنی (PuMA) : رفع صدای اضافی از صندوق عقب - Acoustic seal of tailgate rattling/groaning

  • مدلهای تحت پوشش: G20, G21, G28
  • شماره رفرنس: NE 65135204-01

دانلود

 

    2. کمپین سرویس (SC) : پروگرام کامپیوتر خودرو برای تنظیم نور و کنتراست دوربین دید عقب –

Adjustment of contrast and brightness of the Reversing Assist camera only possible to a limited extent

  • مدلهای تحت پوشش: F40, G20, G21, G02, G01, G28, G06, G05, G08, G29, G07, F90, F92, F91, F93, F96, F95, G31, F98, F97, G30, G11, G32, G12, G15, G14, G16, G38
  • شماره رفرنس: NE 65280501-01

دانلود

 

    3. اطلاعیه فنی (PuMA) : انجام تنظیمات Comfort Access -

After installation or new positioning of the Comfort Access, aerials the Comfort Access is non-functional

  • مدلهای تحت پوشش: G11, G12
  • شماره رفرنس: NE 62131262-01

دانلود

 

    4. اطلاعیه فنی (PuMA) : رفع ایراد نمایشگر بنزین بعد از پروگرام –

After programming the fuel gauge is at 0 and the range at maximum

  • مدلهای تحت پوشش: G11, G12
  • شماره رفرنس: NE 62597059-02

دانلود