تاریخ درج خبر : 1396/4/31

نشست نمایندگان پرشیاخودرو در بهار سال 96.

دفتر مرکزی پرشیاخودرو در تاریخ 19 اردیبهشت میزبان نمایندگان خود بود تا ابتدا گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در سال گذشته ارائه گردد تا تمام نمایندگان در جریان روند فعالیت ها و نقاط قوت و فرصت ها و تهدیدها قرار گیرند، همچنین برنامه آتی شرکت و اهداف شرح داده شود.

کارنامه سال 95 و برنامه آتی شرکت و اهداف آن در سال 96 را مدیر ارشد فروش و بازاریابی، مدیریت نمودند و گزارش مفصلی از وضعیت پرشیاخودرو، صنعت خودرو، چالش ها و مسائل سال گذشته مالی ارائه نمودند و همچنین اهداف فروش و طرح های جدید دپارتمان فروش و بازاریابی را شرح دادند. حضور جناب آقای حریری و جناب آقای کوشش به عیار جلسه افزود و طبق درخواست مدیرعامل محترم برای ارائه پیشنهادات و انتقادات، پس از ارائه جناب آقای مهندس صالحی، نمایندگان به بیان نکات مربوط به عملکرد سال مالی گذشته پرداختند و با بیان نقطه نظرات خود زوایای مختلف فعالیت ها مشخص تر شد. جناب آقای درخشنده مسئول توسعه شبکه نمایندگان و جناب آقای شریعتی مدیر شبکه نمایندگان نیز در راستای تحقق اهداف آتی شرکت و برآورده ساختن الزامات سازمان ISQI فایل ارائه خود را به سمع و نظر حضار جلسه رسانند. در پایان جلسه هم اندیشی نمایندگان پرشیاخودرو مقرر شد تا این جلسات به روال گذشته با طور منظم برقرار شود و همچنین در صورت امکان هر بار یکی از نمایندگان میزبان این نشست باشد.