تاریخ درج خبر : 1397/5/7

پرشياخودرو كليه موازين قانونی واردات خودرو را رعايت كرده است.

در طي روزهای گذشته برخي از خبر گزاري ها ليست هاي را در خصوص وارد كنندگان متخلف منتشر كرده اند كه در آنها نام پرشياخودرو نيز به چشم مي خورد . اين در حالي است كه پرشياخودرو در طول سال ١٣٩٦ و زمان بسته بودن ثبت سفارش ها كليه موازين قانوني واردات خودرو را رعايت كرده است و مرتكب هيچ گونه خطاي نگرديده است. پرشياخودرو انجام هر گونه تخلف در زمينه واردات خودرو توسط اين شركت را، قويا تكذيب مي كند . این موضوع کاملا با استناد به اسناد و مدارک قابل رسیدگی است.

متاسفانه برخي از رسانه ها به اشتباه مدارک مربوط به زمان قبل از ممنوع شدن رسمی ثبت سفارش های واردات خودرو (28/04/96) را به زمان بسته بودن و ممنوعیت شش ماه ثبت سفارش ها در سال گذشته ربط مي دهند و به هر نحوي تلاش مي كنند تا پاي وارد كنندگاني كه مرتكب خطاي نشده اند را هم به اين معركه باز کنند. زمان قطعا نيت پشت اينگونه اعمال را مشخص خواهد كرد . با اين وجود پرشياخودرو حق قانوني خود مي داند كه جهت دفاع از وجهه و اعتبار خود اين موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نماييد.

در همین خصوص روز گذشته 06/05/97 نشست خبری با حضور مدیر بازرگانی شرکت پرشیاخودرو و اصحاب رسانه برگزار شد. مدیر بازرگانی پرشیاخودرو با ارائه مستندات و مدارک مستدل، ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها در خصوص انجام تخلف توسط پرشیاخودرو را در مدت شش ماه بسته بودن ثبت سفارش ها، کاملا رد کردند.

طبق گفته های ایشان و اسناد رسمی ارائه شده، پرشیاخودرو تعداد انگشت شماری خودرو را در تیر ماه سال گذشته  ثبت سفارش کرده است که انجام ثبت سفارش در آن تاریخ به هیچ وجه خطا و عبور از موازین قانونی نبوده است. همچنین  بعد از تاریخ 28/04/96 یعنی زمان ممنوعیت رسمی ثبت سفارش این شرکت هیچ ثبت سفارشی را انجام نداده است.